Follow

Submissions from 2021

PDF

Rationalizing device performance of perylenediimide derivatives as acceptors for bulk-heterojunction organic solar cells, Hang Yin, Song Chen, Pengqing Bi, Xiaopeng Xu, Sin Hang Cheung, Xiaotao Hao, Qiang Peng, Xunjin Zhu, and Shu Kong So

Submissions from 2020

Built‐In Potential and Operational Stability of Nonfullerene Organic Solar Cells, Jiayin Han, Yiwen Wang, and Furong Zhu

PDF

Near-infrared and visible light dual-mode organic photodetectors, Zhaojue Lan, Yan Lian Lei, Wing Kin Edward Chan, Chen Shuming, Dan Luo, and Furong Zhu

PDF

SWIR Photodetection and Visualization Realized by Incorporating an Organic SWIR Sensitive Bulk Heterojunction, Ning Li, Zhaojue Lan, Ying Suet Lau, Jiajuan Xue, Dahui Zhao, and Furong Zhao

High Built‐in Potential Perovskite Solar Cells Realized by Incorporating a Hybrid Hole Extraction Layer, Ali Asgher Syed, Linfeng Cai, and Furong Zhu

Efficient and Stable Operation of Nonfullerene Organic Solar Cells: Retaining a High Built-in Potential, Yiwen Wang, Jiayin Han, Linfeng Cai, Ning Li, Zhe Li, and Furong Zhu

PDF

Ultraviolet‐Durable Flexible Nonfullerene Organic Solar Cells Realized by a Hybrid Nanostructured Transparent Electrode, Tao Xu, Chunliu Gong, Shuanglong Wang, Hong Lian, Weixia Lan, Gaëtan Lévêque, Bruno Grandidier, Jerôme Plain, Renaud Bachelot, Bin Wei, and Furong Zhu

Submissions from 2019

PDF

Hybrid Loss‐Compensated Plasmonic Device, Fatemeh Hosseini Alast, Mohsen Nikkhah, Xiao Li, Jack Ng, Amirhossein B. Ghasemi, Hamid Latifi, and Kok Wai Cheah

PDF

Effect of ZnO Electron Extraction Layer on Charge Recombination and Collection Properties in Organic Solar Cells, Weixia Lan; Yang Liu; Department of Physics, Research Centre of Excellence for Organic Electronics, and Institute of Advanced Materials, Hong Kong Baptist University, Hong Kong; Bin Xu; Huayan Pu; Bin Wei; Wenjing Tian; and Furong Zhu

PDF

Enhanced long wavelength omnidirectional photoresponses in photonic-structured perovskite photodetectors, Ning Li, Wenxia Lan, Ying Suet Lau, Linfeng Cai, Ali Asgher Syed, and Furong Zhu

PDF

Advances in solution-processable near-infrared phototransistors, Ning Li, Zhaojue Lan, Linfeng Cai, and Furong Zhu

PDF

Broadband phototransistors realised by incorporating a bi-layer perovskite/NIR light absorbing polymer channel, Ning Li, Yanlian Li, Wing Kin Edward Chan, and Furong Zhu

PDF

Unusual self-assembly of chloroaluminium phthalocyanine on graphite, Hai-yang Ma, Yan-ling Zhao, Myo Win Zaw, Jin-feng Jia, Rui-qin Zhang, and Michel A. Van Hove

PDF

Panchromatic Ternary Organic Solar Cells with Porphyrin Dimers and Absorption-Complementary Benzodithiophene-based Small Molecules, Venkatesh Piradi, Xiaopeng Xu, Zaiyu Wang, Jazib Ali, Qiang Peng, Feng Liu, and Xunjin Zhu

PDF

Sodium citrate modified-PEDOT:PSS hole transporting layer for performance enhancement of inverted planar perovskite solar cells, Ali Asgher Syed, Chung Yan Poon, Hung Wing Li, and Furong Zhu

PDF

Towards all-solution-processed top-illuminated flexible organic solar cells using ultrathin Ag-modified graphite-coated poly(ethylene terephthalate) substrates, Shuanglong Wang, Yi Zhao, Hong Lian, Cuiyun Peng, Xuyong Yang, Yulai Gao, Yan Peng, Weixia Lan, Omar Ibrahim Elmi, Didier Stiévenard, Bin Wei, Furong Zhu, and Tao Xu

Link

Effect of small molecule additive on efficient operation of all inorganic polycrystalline perovskite light-emitting diodes, Bo Zhao, Ying Suet Lau, Ali Asgher Syed, Fangming Jin, and Furong Zhu

Submissions from 2018

PDF

Interface dipole for remarkable efficiency enhancement in all-solution-processable transparent inverted quantum dot light-emitting diodes, Lixiang Chen, Min-Hsuan Lee, Yiwen Wang, Ying Suet Lau, Ali Asgher Syed, and Furong Zhu

PDF

Morphology control towards bright and stable inorganic halide perovskite light-emitting diodes, Fangming Jin, Bo Zhao, Bei Chu, Haifeng Zhao, Zisheng Su, Wenlian Li, and Furong Zhu

PDF

Higher-generation type III-B rotaxane dendrimers with controlling particle size in three-dimensional molecular switching, Chak-Shing Kwan, Rundong Zhao, Michel A. Van Hove, Zongwei Cai, and Ken Cham-Fai Leung

PDF

Omnidirectional and broadband light absorption enhancement in 2-D photonic- structured organic solar cells, Weixia Lan, Yiwen Wang, Singh Jai, and Furong Zhu

PDF

Intramolecular Torque Study of a Molecular Rotation Stimulated by Electron Injection and Extraction, Chen Lei, Fei Qi, Kulpavee Jitapunkul, Yanling Zhao, Ruiqin Zhang, and Michel A. Van Hove

PDF

NIR to Visible Light Upconversion Devices Comprising an NIR Charge Generation Layer and a Perovskite Emitter, Ning Li, Ying Suet Lau, Xiao Zuo, Liming Ding, and Furong Zhu

PDF

Molecular design enabled reduction of interface trap density affords highly efficient and stable perovskite solar cells with over 83% fill factor, Xiangyue Meng, Carr Hoi Yi Ho, Shuang Xiao, Bai Yang, Teng Zhang, Chen Hu, He Lin, Yinglong Yang, Shu Kong So, and Shihe Yang

PDF

Helical nanoparticle-induced enantiospecific adsorption of N3 dyes, Sun Peng, Junjun Liu, Yan Ming, and Zhifeng Huang

PDF

Porphyrin-based thick-film bulk-heterojunction solar cells for indoor light harvesting, Hang Yin, Song Chen, Sin Hang Cheung, Ho Wa Li, Yuemin Xie, Sai Wing Tsang, Xunjin Zhu, and Shu Kong So

PDF

Solution-processable ZnO/carbon quantum dots electron extraction layer for highly efficient polymer solar cells, Ruqin Zhang, Min Zhao, Zhongqiang Wang, Zongtao Wang, Bo Zhao, Yanqin Miao, Yingjuan Zhou, Hua Wang, Yuying Hao, Guo Chen, and Furong Zhu

PDF

A versatile solution-processed MoO3/Au nanoparticles/MoO3 hole contact for high performing PEDOT:PSS-free organic solar cells, Weidong Zhang, Weixia Lan, Min Hsuan Lee, Jai Singh, and Furong Zhu

PDF

Interlocking molecular gear chains built on surfaces, Rundong Zhao, Fei Qi, Zhao Yan-Ling, Klaus E. Hermann, Rui-Qin Zhang, and Van Hove Michel A.

PDF

How Does the Flexibility of Molecules Affect the Performance of Molecular Rotors?, Rundong Zhao, Fei Qi, Rui-Qin Zhang, and Michel A. Van Hove

PDF

Interlocking Mechanism Between Molecular Gears Attached to Surfaces, Rundong Zhao, Yan-Ling Zhao, Fei Qi, Klaus Hermann, Rui-Qing Zhang, and Michel A. Van Hove

Submissions from 2017

PDF

Rabi-like splitting from large area plasmonic microcavity, Fatemeh Hosseini Alast, Guixin Li, and K. W. Cheah

PDF

Network dynamics-based cancer panel stratification for systemic prediction of anticancer drug response, Minsoo Choi, Jue Shi, Yanting Zhu, Ruizhen Yang, and Kwang-Hyun Cho

PDF

Naphthalene diimide-difluorobenzene-based polymer acceptors for all-polymer solar cells, Ping Deng, Carr Hoi Yi Ho, Yong Lu, Ho-Wa Li, Sai-Wing Tsang, Shu Kong So, and Beng S. Ong

PDF

Boosting the photovoltaic thermal stability of fullerene bulk heterojunction solar cells through charge transfer interactions, Carr Hoi Yi Ho, Huanyang Cao, Yong Lu, Tsz-Ki Lau, Sin Hang Cheung, Ho-Wa Li, Hang Yin, Ka Lok Chiu, Lik-Kuen Ma, Yuanhang Cheng, Sai-Wing Tsang, Xinhui Lu, Shu Kong So, and Beng S. Ong

PDF

Using ultralow dosages of electron acceptor to reveal the early stage donor–acceptor electronic interactions in bulk heterojunction blends, Carr Hoi Yi Ho, Sin Hang Cheung, Ho-Wa Li, Ka Lok Chiu, Yuanhang Cheng, Hang Yin, Mau Hing Chan, Franky So, Sai-Wing Tsang, and Shu Kong So

PDF

MoO3-induced oxidation doping of PEDOT:PSS for high performing full-solution-processed inverted quantum-dot light emitting diodes, Min-Hsuan Lee, Lixiang Chen, Ning Li, and Furong Zhu

PDF

Highly sensitive near infrared organic phototransistors based on conjugated polymer nanowire networks, Yanlian Lei, Ning Li, Wing-Kin Edward Chan, Beng S. Ong, and Furong Zhu

PDF

Manipulation and exploitation of singlet and triplet excitons for hybrid white organic light-emitting diodes with superior efficiency/CRI/color stability, Yanqin Miao, Kexiang Wang, Bo Zhao, Long Gao, Yiwen Wang, Hua Wang, Bingshe Xu, and Furong Zhu

A novel intramolecular charge transfer blue fluorophor for high color stability hybrid di-chromatic white organic light-emitting diodes, Yanqin Miao, Bo Zhao, Zhixiang Gao, Heping Shi, Peng Tao, Yuling Wu, Keixiang Wang, Hua Wang, Bingshe Xu, and Furong Zhu

PDF

Growth, characterization, and thin film transistor application of CH3NH3PbI3 perovskite on polymeric gate dielectric layers, Jenner H. L. Ngai, Johnny K. W. Ho, Rocky K. H. Chan, S. H. Cheung, Louis M. Leung, and S. K. So

Link

Cell death response to anti-mitotic drug treatment in cell culture, mouse tumor model and the clinic, Jue Shi

PDF

Origin of efficient inverted nonfullerene organic solar cells: Enhancement of charge extraction and suppression of bimolecular recombination enabled by augmented internal electric field, Yiwen Wang, Bo Wu, Zhenghui Wu, Zhaojue Lan, Yongfang Li, Maojie Zhang, and Furong Zhu

PDF

Pitfall in Free-Energy Simulations on Simplest Systems, Kin Yiu WONG, Yuqing Xu, and Liang Xu

PDF

Thick-film high-performance bulk-heterojunction solar cells retaining 90% PCEs of the optimized thin film cells, Hang Yin, Sin Hang Cheung, Jenner H. L. Ngai, Carr Hoi Yi Ho, Ka Lok Chiu, Xiaotao Hao, Ho Wa Li, Yuanhang Cheng, Sai Wing Tsang, and Shu Kong So

PDF

Bulk-heterojunction solar cells with enriched polymer contents, Hang Yin, Ka Lok Chiu, Carr Hoi Yi Ho, Harrison Ka Hin Lee, Ho Wa Li, Yuanhang Cheng, Sai Wing Tsang, and Shu Kong So

PDF

Donor/acceptor properties of aromatic molecules in complex metal–molecule interfaces, Yan-Ling Zhao, Weihua Wang, Fei Qi, Jian-Fu Li, Guowen Kuang, Rui-Qin Zhang, Nian Lin, and Michel A. Van Hove

Submissions from 2016

Two chiroptical modes of silver nanospirals, Fan Bai, Junhong Deng, Mengsu Yang, Junxue Fu, Jack Ng, and Zhifeng Huang

Geometric metasurface fork gratings for vortex beam generation and manipulation, Shumei Chen, Yuan Cai, Guixin Li, Shuang Zhang, and Kok Wai Cheah

PDF

Giant nonlinear optical activity of achiral origin in planar metasurfaces with quadratic and cubic nonlinearities, Shumei Chen, Franziska Zeuner, Martin Weismann, Bernhard Reineke, Guixin Li, Ventsislav Kolev Valev, Kok Wai Cheah, Nicolae Coriolan Panoiu, Thomas Zentgraf, and Shuang Zhang

Tailorable chiroptical activity of metallic nanospiral arrays, Junhong Deng, Junxue Fu, Jack Ng, and Zhifeng Huang

One-step electrospinning of carbon nanowebs on metallic textiles for high-capacitance supercapacitor fabrics, Qiyao Huang, Libin Liu, Dongrui Wang, Junjun Liu, Zhifeng Huang, and Zijian Zheng

Solution-processable organic-inorganic hybrid hole injection layer for high efficiency phosphorescent organic light-emitting diodes, Min Hsuan Lee, Wing Hong Choi, and Fu Rong Zhu

PDF

Solution-processed donor-acceptor polymer nanowire network semiconductors for high-performance field-effect transistors, Yanlian Lei, Ping Deng, Jun Li, Ming Lin, Fu Rong Zhu, Tsz-Wai Ng, Chun-Sing Lee, and Beng Ong

PDF

Synthesis and characterization of three thienopyridazine-based copolymers and their application in OFET, Chia Juan Lim, Lu Li, Yanlian Lei, Feng Zhou, Bo Wu, Xuyao Liu, Furong Zhu, Beng S. Ong, Xiao Hu, Haibin Su, and Siu-Choon Ng

Realization of ultra-high color stable hybrid white organic light-emitting diodes via sequential symmetrical doping in emissive layersz, Yanqin Miao, Zhixiang Gao, Peng Tao, Heping Shi, Hua Wang, Yuanhao Li, Husheng Jia, Wing Hong Choi, and Fu Rong Zhu

Organic soluble indigoids derived from 3-hydroxybenzaldehyde for N-type organic field-effect transistor (OFET) applications, Jenner H. L. Ngai, Man Lay Louis Leung, Shu Kong So, and Harrison K. H. Lee

PDF

Probing bulk transport, interfacial disorders, and molecular orientations of amorphous semiconductors in a thin-film transistor configuration, Wai-Yu Sit, Sin Hang Cheung, Cyrus Yiu Him Chan, Ka Kin Tsung, Sai Wing Tsang, and Shu Kong So

An insight on oxide interlayer in organic solar cells: From light absorption and charge collection perspectives, Zhenghui Wu, Bo Wu, Hoi Lam Tam, and Fu Rong Zhu

PDF

Exploring molecules beyond CO as tip functionalizations in high-resolution noncontact atomic force microscopy: A first principles approach, Xiaojun Xin, Li-Yong Gan, Michel A. Van Hove, Xinguo Ren, Hongyan Wang, Chun-Sheng Guo, and Yong Zhao

PDF

Fast response and high sensitivity to microsaccades in a cascading-adaptation neural network with short-term synaptic depression, Wu-Jie Yuan, Jian-Fang Zhou, and Changsong Zhou

PDF

Intramolecular torque, an indicator of the internal rotation direction of rotor molecules and similar systems, Rui-Qin Zhang, Yan-Ling Zhao, Fei Qi, Klaus Hermann, and Michel A. Van Hove

Submissions from 2015

A heating-up method for the synthesis of pure phase kesterite Cu2ZnSnS4 nanocrystals using a simple coordinating sulphur precursor, Ping An, Zhurong Liang, Xueqing Xu, Xin Wang, Hu Jin, Nan Wang, Junxia Wang, and Furong Zhu

Double-pulse laser ablation sampling: Enhancement of analyte emission by a second laser pulse at 213 nm, Bruno Yue Cai, Xianglei Mao, Huaming Hou, Vassilia Zorba, Richard E. Russo, and Nai-Ho Cheung

Spatially variant color light source using amplified spontaneous emission from organic thin films, K. L. Chan, G. X. Li, and K. W. Cheah

Emission behavior of dual-side emissive transparent white organic light-emitting diodes, Wing Hong Choi, Hoi Lam Tam, Dongge Ma, and Fu Rong Zhu

PDF

Charge conduction study of phosphorescent iridium compounds for organic light-emitting diodes application, Wing-Hong Choi, Guiping Tan, Wai-Yu Sit, Cheuk Lam Ho, Cyrus Yiu-Him Chan, Wenwei Xu, Wai Yeung Wong, and Shu Kong So

Improved performance of organic solar cells by incorporating silica-coated silver nanoparticles in the buffer layer, Yang Hao, Jingcheng Song, Fan Yang, Yuying Hao, Qinjun Sun, Junjie Guo, Yanxia Cui, Hua Wang, and Furong Zhu

PDF

Impact of solvent additive on carrier transport in polymer: Fullerene bulk heterojunction photovoltaic cells, Carr Hoi Yi Ho, Qi Dong, Hang Yin, Winky Wing Ki Leung, Qingdan Yang, Harrison Ka Hin Lee, Sai Wing Tsang, and Shu Kong So

PDF

Finite-size scaling, dynamic fluctuations, and hyperscaling relation in the Kuramoto model, Hyunsuk Hong, Hugues Chaté, Lei-Han Tang, and Hyunggyu Park

PDF

Silicon nanowires with mesopores: Fabrication and optical properties, Zhifeng Huang and Junjun Liu

Plasmonic broadband absorber by stacking multiple metallic nanoparticle layers, Ting Ji, Lining Peng, Yuntao Zhu, Fan Yang, Yanxia Cui, Xueyan Wu, Liu Liu, Sailing He, Furong Zhu, and Yuying Hao

Effect of coupling between excitons and gold nanoparticle surface plasmons on emission behavior of phosphorescent organic light-emitting diodes, Wenyu Ji, Haifeng Zhao, Haigui Yang, and Fu Rong Zhu

Study of triplet exciton’s energy transfer in white phosphorescent organic light-emitting diodes with multi-doped single emissive layer, Jin Wook Kim, Nam Ho Kim, Ju-An Yoon, Seung Il Yoo, Jin Sung Kang, Kok Wai Cheah, Fu Rong Zhu, and Woo Young Kim

Broadband light absorption enhancement in moth's eye nanostructured organic solar cells, Weixia Lan, Yanxia Cui, Qingyi Yang, Ming-Fai Lo, Chun-Sing Lee, and Furong Zhu

PDF

Continuous control of the nonlinearity phase for harmonic generations, Guixin Li, Shumei Chen, Pholchai Nitipat, Bernhard Reineke, Polis Wing Han Wong, Edwin Yue Bun Pun, Kok Wai Cheah, Thomas Zentgraf, and Shuang Zhang

GPU accelerated parallel FFT processing for Fourier transform hyperspectral imaging, Jianping Li and Yi Xiao

Conjugated grafting of 1, 4-diethynylbenzene on mesoporous silicon nanowires by modest thermal mono-silylation, Junjun Liu and Zhifeng Huang

Reducing the porosity and reflection loss of silicon nanowires by a sticky tape, Junjun Liu and Zhifeng Huang

PDF

Sample-dependent first-passage-time distribution in a disordered medium, Liang Luo and Lei-Han Tang

Performance enhancement in inverted polymer solar cells incorporating ultrathin Au and LiF modified ZnO electron transporting interlayer, Zhe Lu, Xiaohong Chen, Jianping Zhou, Ziyao Jiang, Sumei Huang, Fu Rong Zhu, Zixoqing Piao, and Zhuo Sun

Efficiency enhancement by defect engineering in perovskite photovoltaic cells prepared using evaporated PbI2/CH3NH3I multilayers, Annie Ng, Zhiwei Ren, Qian Shen, Sin Hang Cheung, Huseyin Cem Gokkaya, Gongxun Bai, Jingchuan Wang, Lijun Yang, Shu Kong So, Aleksandra B. Djurišić, Wallace Woon-Fong Leung, Jianhua Hao, Wai Kin Chan, and Charles Surya

Dissociating the influence of affective word content and cognitive processing demands on the late positive potential, Hadiseh Nowparast Rostami, Guang Ouyang, Mareike Bayer, Annekathrin Schacht, Changsong Zhou, and Werner Sommer

A toolbox for residue iteration decomposition (RIDE): A method for the decomposition, reconstruction, and single trial analysis of event related potentials, Guang Ouyang, Werner Sommer, and Changsong Zhou

Updating and validating a new framework for restoring and analyzing latency-variable ERP components from single trials with residue iteration decomposition (RIDE), Guang Ouyang, Werner Sommer, and Changsong Zhou

RGB recombination zone tuning to improve optical characteristics of white organic light-emitting diodes, Wook Song, Mei Meng, Kok Wai Cheah, Fu Rong Zhu, and Woo Young Kim

RGB recombination zone tuning to improve optical characteristics of white organic light-emitting diodes, Wook Song, Mei Meng, KokWai Cheah, Fu Rong Zhu, and WooYoung Kim

Analytic derivation of electrostrictive tensors and their application to optical force density calculations, Wujiong Sun, S. B. Wang, Jack Ng, Lei Zhou, and C. T. Chan

PDF

Organic optical sensor based on monolithic integration of organic electronic devices, Hoi Lam Tam, Wing Hong Choi, and Fu Rong Zhu

Re-Examination of Chinese semantic processing and syntactic processing: Evidence from conventional ERPs and reconstructed ERPs by residue iteration decomposition (RIDE), Fang Wang, Guang Ouyang, Changsong Zhou, and Suiping Wang

PDF

MiR-200b/200c/429 subfamily negatively regulates Rho/ROCK signaling pathway to suppress hepatocellular carcinoma metastasis, Chun-Ming Wong, Lai Wei, Sandy Leung-Kuen Au, Dorothy Ngo-Yin Fan, Yuan Zhou, Felice Ho-Ching Tsang, Cheuk-Ting Law, Joyce Man-Fong Lee, Xianghuo He, Jue Shi, Carmen Chak-Lui Wong, and Irene Oi-Lin Ng

PDF

Review of computer simulations of isotope effects on biochemical reactions: From the Bigeleisen equation to Feynman's path integral, Kin Yiu Wong, Yuqing Xu, and Liang Xu

PDF

Efficient organic light-emitting diode through triplet exciton reharvesting by employing blended electron donor and acceptor as the emissive layer, Lu Zhang, Chao Cai, King Fai Li, Hoi Lam Tam, Kin Long Chan, and Kok Wai Cheah

Submissions from 2014

Hole-Transporting Spirothioxanthene Derivatives as Donor Materials for Efficient Small-Molecule-Based Organic Photovoltaic Devices, Chin-Yiu Chan, Yi-Chun Wong, Mei-Yee Chan, Sin-Hang Cheung, Shu-Kong So, and Vivian Wing-Wah Yam

An effective capacitance model for computing the electronic properties of charged defects in crystals, Tzu Liang Anthony Chan, Alexis J. Lee, and James R. Chelikowsky

Interaction Range of P-Dopants in Si[110] Nanowires: Determining the Nondegenerate Limit, Tzu-Liang Chan, Alex J. Lee, Alex W. K. Mok, and James R. Chelikowsky

PDF

Mechanistic insights into RNA transphosphorylation from kinetic isotope effects and linear free energy relationships of model reactions, Haoyuan Chen, Timothy J. Giese, Ming Huang, Kin Yiu Wong, Michael E. Harris, and Darrin M. York

PDF

Negative optical torque, Jun Chen, Jack Ng, Kun Ding, Kin Hung Fung, Zhifang Lin, and C. T. Chan

PDF

Symmetry-selective third-harmonic generation from plasmonic metacrystals, Shumei Chen, Guixin Li, Franziska Zeuner, Wing Han Wong, Edwin Yue Bun Pun, Thomas Zentgraf, Kok Wai Cheah, and Shuang Zhang

Chirality in Rhomborhina Gigantea beetle, Suet Ying Ching, Guixin Li, Hoi Lam Tam, David T.P. Goh, Joseph K.L. Goh, and Kok Wai Cheah