Most Recent Additions*

 

On meshfree numerical differentiation
Leevan Ling and Qi Ye

PDF

Panel data approach vs synthetic control method
Shui Ki Wan, Yimeng Xie, and Cheng Hsiao

 

Solution-processable ZnO/carbon quantum dots electron extraction layer for highly efficient polymer solar cells
Ruqin Zhang, Min Zhao, Zhongqiang Wang, Zongtao Wang, Bo Zhao, Yanqin Miao, Yingjuan Zhou, Hua Wang, Yuying Hao, Guo Chen, and Furong Zhu

PDF

Morphology control towards bright and stable inorganic halide perovskite light-emitting diodes
Fangming Jin, Bo Zhao, Bei Chu, Haifeng Zhao, Zisheng Su, Wenlian Li, and Furong Zhu

*Updated as of 02/24/18.